เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

พลเอก ดร. มนตรี ศุภาพร

General Montri Supaporn,Ph.D.

Chairman of the Board

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต รร.จปร. ปี พ.ศ. 2514
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ.2527
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2520
 • ปริญญาโท M.A. (Political Science) Case Western Reserve University Ohio United State of America graduated in 1984
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science) Case Western Reserve University Ohio United State of America graduated in 1984

ประสบการณ์การทำงาน

 1. ผู้อำนวยการศูนย์กรรมวิธีข้อมูล (ศกม.) กองบัญชาการทหารสูงสุด (พ.อ. พิเศษ)
 2. เจ้ากรมการสนเทศทหาร (สท.ทหาร) กองบัญชาการทหารสูงสุด (พลตรี)
 3. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม (ศพอ.กห.) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พลโท)
 4. รองปลัดกระทรวงกลาโหม กำกับดูแลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ(รวมถึงกิจการโทรคมนาคม) (อัตรา จอมพล)
 5. จเรทหารทั่วไป (อัตราจอมพล)
 6. ประธานกรรมการสวนพฤกษ์ศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2545
 7. ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2549-2550
 8. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เพิ่มสิน พ.ศ.2550-ปัจจุบัน
 9. ประธานมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน

การฝึกอบรม

 • Radio Relay and Carrier Signal Department Fort Gordon Georgia USA
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย และหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสื่อสาร
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 58 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • US Army Command and General Staff College 1981-1982
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 39
 • หลักสูตร วปอ. มส. 2