เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

Mr. Viboon Tangkittipaporn

Executive President

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2519)
 • เนติบัณฑิตไทย (พ.ศ. 2523)
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)
 • ประกาศนียบัตร กฎหมายเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2527) และกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2528) มหาวิทยาลัยจง ซานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประธานกรรมการบริหาร

 • บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด
 • บริษัท ทนายความฟาร์อีสต์ จำกัด
 • บริษัท กฎหมายและบริหารสินทรัพย์ฟาร์อีสต์ จำกัด
 • บริษัท ฟาร์อีสต์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • บริษัท โซซิโอ เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด

ที่ปรึกษาหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ รัฐบาลประชาชนเมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ที่ปรึกษา สมาพันธ์ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายูนนานกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันพุทธศาสตร์ศึกษา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ที่ปรึกษาและกรรมการ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประธานกรรมการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษากฎหมายอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงมณฑลยูนนาน ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน
 • ที่ปรึกษาสมาคมวิสาหกิจจีน-ไทย (สมาคมรัฐวิสาหกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกอบกิจการในประเทศไทย)

ประสบการณ์ด้านวิชาการ

 • อาจารย์พิเศษ วิชา “สาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย” หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • อาจารย์พิเศษ วิชา “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน” สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง วิทยาลัยการทัพบก
 • อาจารย์พิเศษ วิชา “หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ ” เรื่อง “ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของจีน : พัฒนาการสู่การเป็นชาติจักรวรรดินิยม ? ”(HI 4110) กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
 • อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “ทุนสากล แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน ยุทธศาสตร์จีนสู่มหาอำนาจเศรษฐกิจโลก” หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 57 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 • อาจารย์พิเศษ วิชา “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในรูปแบบใหม่” หลักสูตร การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • อาจารย์ประจำ วิชา “ทฤษฎีหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” (นม.502) หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์ประจำ วิชา “กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” (LA 3452) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหาร (Mini Logistics for Executive)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์พิเศษ วิชา “ระบบกฎหมายไทย กระบวนการยุติธรรมของไทยและระบบอนุญาโตตุลาการของไทย” (หลักสูตรภาษาจีน)โครงการกฎหมายอาเซียน สถาบันนิติศาสตร์แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายจีนอาเซียน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • อาจารย์พิเศษ วิชา “ระบบกฎหมายไทยและกระบวนการยุติธรรมของไทย” (หลักสูตรภาษาจีน) คณะนิติศาสตร์ Oxbride College ,Kunming University of Science and Technology, Yunnan, PR. China
 • ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ