เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นางสาววงศ์สุดา ศุภาพร

Ms. Wongsuda Supaporn

Managing Director/Patent and Trademark Attorney/Patent and Trademark Agent

การศึกษา

 • ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2543)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (พ.ศ. 2552)
 • ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (พ.ศ. 2554)

Certificate

ประกาศนียบัตร Patent Cooperation Treaty : PCT‏

ประกาศนียบัตร WIPO-THAILAND SUMMER SCHOOL ON INTELLECTUAL PROPERTY

ประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที่ 2‏


ประสบการณ์การทำงาน

 1. วิเคราะห์การประยุกต์ใช้ระบบ JDE ของบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547)
 2. หัวหน้างานฝ่ายการดำเนินงานวัตถุดิบน้ำมันดิบของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550)
 3. Demurrage และหัวหน้าฝ่ายงานเรียกร้องสิทธิตามสัญญาของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552)
 4. หัวหน้าฝ่ายงานนักวิเคราะห์กลยุทธ์การพาณิชย์ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553)
 5. หัวหน้าฝ่ายงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PTTICT) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554)

รับผิดชอบในการทำสัญญา

 • จัดทำสัญญาระหว่างบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยเรื่อง “สัญญาน้ำมันดิบ Evergreen”
 • จัดทำสัญญาระหว่างบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยเรื่อง “การใช้ท่าเรือเพื่อถ่ายน้ำมัน”
 • จัดทำสัญญาระหว่างบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ว่าด้วยเรื่อง “การใช้ท่าเรือเพื่อถ่ายน้ำมัน”
 • ทุกฝ่ายรวมทั้งกฎบัตร Shellvoy 5, Asbatankvoy, Shellvoy 6 ในการจัดจ้างเรือน้ำมันดิบ
 • จัดทำสัญญา surveryor ของบริษัทต่างๆ อาทิเช่น SGS, ITS, BSI ฯลฯ
 • จัดทำสัญญาระหว่างบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาบูดาบีน้ำมันแห่งชาติประเทศดูไบ
 • จัดทำสัญญาระหว่างบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประกันภัยทิพยสัญญามหาชน
 • จัดทำสัญญาระหว่างบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โซลูชั่น จำกัด (PTTICT)

รับผิดชอบดำเนินการ

 • JDE decommission จากไซต์อินเดียสำหรับการเอ็กซอนโมบิล จำกัด
 • ผู้จัดการโครงการสำหรับแดชบอร์ดสำหรับน้ำมันพาณิชย์สาธารณะไทย จำกัด
 • ผู้จัดการโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน
 • ผู้ใช้งานที่สำคัญ (Key User) สำหรับการดำเนินงานระบบน้ำมันดิบ
 • ทีมการรวมธุรกิจสำหรับ SAP ECC 6.0 โมดูลการขายและการจัดจำหน่าย
 • ผู้จัดการโครงการสำหรับผู้จัดการโครงการสำหรับ E - Payment และบัตรชำระเงิน
 • ผู้นำกระบวนการทางธุรกิจสำหรับการเชื่อมต่อกับ SAP ECC 6.0
 • พิธีกรและผู้จัดทำรายงานสำหรับ"กฎหมายอวกาศนานาชาติ" ซึ่งจัดโดยสหประชาชาติ / ไทย / องค์การอวกาศยุโรป
 • เป็นผู้เขียนคำกล่าวสุนทรพจน์ สำหรับเปิดงาน “กฎหมายอวกาศนานาชาติ” ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งจัดโดยสหประชาชาติ / ไทย / ยุโรป Space Agency (ภาษาอังกฤษ)
 • บทความที่เขียนเกี่ยวกับการ “น้ำมันราคาในอนาคต” ให้หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • งานศึกษาเกี่ยวกับ “ราคาทรายน้ำมันในความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบ” และ “ตลาดเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อเทียบกับตลาดเหล็ก 2009” (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • วิทยานิพนธ์ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียใน “ระบบการแนะนำภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ” (ฉบับภาษาอังกฤษ)