บริการของเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท สำนักกฎหมายไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อตั้งโดย ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพมานานกว่า 30 ปี เดิมใช้ชื่อว่า
“บริษัท ฟาร์อีสต์ลีกัลโปรเฟสชั่นแนล จำกัด” บริหารงานโดย คุณวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานบริหารในกลุ่มบริษัท FAREAST PROFESSIONAL GROUP มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพ ในหลากหลายสาขากฎหมายอย่างครบวงจร อันได้แก่

งานด้านคดีความแพ่ง อาญา นักสืบและคดีพิเศษต่างๆ บริการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ การทำธุรกิจ ธุรกรรมด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุนข้ามชาติ งานวิเคราะห์วิจัย การวางแผนระบบภาษี การจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจัดการบริหารสินทรัพย์ การฟื้นฟูกิจการและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการขอใบอนุญาตทำงานต่างๆ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสาธารณประชาชนจีน และโดยที่ผู้บริหารและทีมงานได้ร่วมกันพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการใหม่ ให้มีคุณภาพและการยอมรับในระดับนานาชาติยิ่งขึ้น เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางกฎหมาย สำหรับนักลงทุนข้ามชาติในปัจจุบัน ให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยได้ระดมทีมงานผู้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจเฉพาะด้าน เพิ่มขึ้นอีกในแต่ละสาขา

บริการด้านกฎหมาย

ขอบเขตการบริการวิชาชีพ :
 1. บริการให้คำปรึกษากฎหมายและดำเนินคดีในศาล
  1. 1.1 บริการด้านอรรถคดี แพ่ง อาญา ปกครอง แรงงาน ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ภาษีอากร ทรัพย์สินทางปัญญา ขนส่งสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การสื่อสาร พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี รวมทั้งการบังคับคดี
  2. 1.2 บริการด้านให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุน การเงินการธนาคาร การภาษีอากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การป้องกันการผูกขาดและการทุ่มตลาด
  3. 1.3 บริการให้คำปรึกษาในการจัดร่างและตรวจสอบ ข้อตกลงสัญญา ข้อบังคับนิติบุคคล และเอกสารประกอบโครงการร่วมทุนต่าง ๆ
  4. 1.4 บริการด้านทำความเห็นข้อกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ
  5. 1.5 บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วน สำนักงานผู้แทน สำนักงานสาขา มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ ฯลฯ
  6. 1.6 บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์
  7. 1.7 บริการด้านการเป็นตัวแทนในการเจรจา ต่อรองเรื่องระวางเรือ(Demurrage and Claims)
  8. 1.8 บริการด้านการเป็นตัวแทนในการเจรจา ต่อรอง ไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดข้อพิพาท
  9. 1.9 บริการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรับรองเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้อ้างอิงระหว่างประเทศ
  10. 1.10 บริการยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน และการขอพำนักในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว รวมทั้งการขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ถาวร และการแปลงสัญชาติ
  11. 1.11 บริการให้คำปรึกษากฎหมาย และการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและการภาษีอากร
  1. 2.1 บริการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทางบัญชีที่บริษัทได้จัดเตรียมขึ้น และทำการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยสอดคล้องกับหลักการภาษีอากร
  2. 2.2 บริการจัดเตรียมสมุดบัญชีประจำเดือน
  3. 2.3 บริการจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีอากรตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  4. 2.4 บริการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเพื่อวางแผนภาษีอากรขององค์กรธุรกิจ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. บริการตรวจสอบบัญชี
  1. 3.1 บริการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  2. 3.2 บริการให้คำแนะนำในระหว่างกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่ควรเปิดเผยต่อบริษัท อันจะมีผลกระทบต่อระบบการจัดทำบัญชีของบริษัท
  3. 3.3 บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัท
 4. บริการจัดการบริหารสินทรัพย์และฟื้นฟูกิจการ
  1. 4.1 บริการให้คำปรึกษาการประสานงานและการเจรจาร่วมกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการให้ได้รับผลกำไรสูงสุด
  2. 4.2 บริการจัดเตรียมแผนปรับปรุงโครงสร้างกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าของกิจการ ตามหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  3. 4.3 บริการให้คำแนะนำในการประเมินราคาสินทรัพย์และการจัดการบริหารสินทรัพย์
  4. 4.4 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ การวางแผนตามยุทธศาสตร์ และการจัดการบริหารความเสี่ยง
  5. 4.5 บริการด้านการวิเคราะห์โครงการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการ