บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

อสังหาริมทรัพย์และสิ่งแวดล้อม

รับให้คำปรึกษาและดำเนินการทางกฎหมาย เช่น โครงการพัฒนาที่ดิน บ้านจัดสรร อาคารชุด ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ การจัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียน อาคารชุด การจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ค้าขายที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด การป้องกันและเยียวยาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ร่างข้อตกลง การกำหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจำกัดเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมบางประเภท การวางแผนและการตรวจสอบกิจการซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม