บริการของเรา

บุคคลากรและทีมงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร


คณะทนายความ

นางสาววงศ์สุดา ศุภาพร

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

นายวิเชียร พึ่งสุชนสุนทร

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย

นายปรัชญา วิชาโคตร

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย

นายอาทิจ เฉียงตะวัน

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวธีรญา เหมชินะกูล

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

น.ส.เอื้อกาญจน์ ท้าวอ่อน

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


โครงสร้างบริษัท สำนักงานกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด