บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายครอบครัวและมรดก

บริการด้านกฎหมาย

คดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

คดีที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก มีดังต่อไปนี้

• การจัดตั้งผู้จัดการมรดก ผู้อนุบาลกรณีที่ผู้เป็นเจ้าทรัพย์เกิดเป็นอัมพาท หรือไร้ความสามารถ
• การฟ้องหย่าคนไทยหรือต่างชาติ และการแบ่งสินสมรส
• การแย่ง ลูก หรือ แย่งสิทธิปกครองในบุตร หรือ ถอนอำนาจปกครอง
• สัญญาก่อนสมรส ภาษาต่างๆ
• สัญญาท้ายหย่า
• ค่าอุปการะเลี้ยงดู
• การแบ่งมรดก ทำพินัยกรรมทุกแบบ

 

ปัญหา

• เมื่อมีคนตายในบ้านไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร ต้องขอเป็นผู้จัดการมรดกไหม และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
• หากต้องการทำสัญญาก่อนสมรสเพื่อตกลงเรื่องทรัพย์สินต้องทำอย่างไรให้มีผลตามกฎหมาย จะเปลี่ยนแปลงข้อไขสัญญาได้หรือไม่
• ต้องการทำพินัยกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมต้องทำอย่างไร
• ต้องการให้ผู้จัดการมรดกแบ่งมรดกแก่ทายาทต้องทำอย่างไร
• ต้องการฟ้องหย่า เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียกค่าทดแทนจากหญิงหรือชายชู้ต้องทำอย่างไร


แนวทางแก้ปัญหา

ควรปรึกษาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ เรามีทีมงานทนายความมากประสบการณ์ ควรช่วยเหลือท่านในการจัดทำสัญญาก่อนสมรส ทำพินัยกรรม ฟ้องจัดการให้แบ่งมรดก ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงหรือชายชู้ เป็นต้น
เมื่อมีคนตายในบ้าน ควรแจ้งตายที่สำนักงานเขต และ ขอเป็นผู้จัดการมรดก จึงไปดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตายได้ ถ้าไม่ขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อมีการซื้อขายที่ดินของผู้ตาย หรือ เมื่อมีการขอถอนเงินเพื่อปิดบัญชี ท่านจะไม่สามารถดำเนินการได้
การทำสัญญาก่อนสมรสนั้นต้องรัดกุม ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำสัญญาก่อนสมรสคือข้างที่มีทรัพย์สินมากกว่า สัญญาก่อนสมรสนั้น ต้องทำก่อนหรือ ขณะสมรสเท่านั้น และต้องเอาสัญญาก่อนสมรสไปแนบท้ายใบทะเบียนสมรส ณ วันที่ทำการสมรส
การทำพินัยกรรมนั้นสามารถทำเอง หรือให้ทางทนายทำก็ได้ เมื่อทำเองต้องทำเป็นหนังสือ เขียนและมีข้อความวันเดือนปี ให้ ถูกต้อง แต่เราแนะนำว่าใช้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเพราะว่าพินัยกรรมอาจถูกโต้แย้งว่าเป็นพินัยกรรมปลอมหรือ เป็นพินัยกรรมที่ไม่ถูกต้องตามแบบ ทำให้ไม่สามารถใช้ได้

 

บริการของเรา

รับว่าความเกี่ยวกับคดีครอบครัวและมรดก
รับยื่นขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก
รับทำสัญญาก่อนสมรส จากผู้เชี่ยวชาญเป็นภาษาต่างๆ
รับฟ้องหย่า
รับทำพินัยกรรม ที่ทำให้โต้แย้งยาก
รับให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัวมรดก


อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อพินัยกรรม (แล้วแต่ความยากง่าย)
คดีเริ่มที่ 50,000 บาท

 

 

สำนักงานกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com ; thailawyer@thaiinternationallaw.com