บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายปกครอง

รับให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมาย คดีซึ่งพิพาทระหว่างลูกความกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกความ การดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหาย หรือระงับข้อพิพาทจากคำสั่งหรือสัญญาทางปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครอง การโต้แย้ง และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร