บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

เครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าต่าง

 

ตัวอย่างเครื่องหมายบริการต่างๆ

       

       เครื่องหมายทางการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องหมายการค้า ( TRADE MARK ) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้แตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น เช่น มาม่า ยำยำ ไวไว
2.เครื่องหมายบริการ ( SERVICE MARK ) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้แตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายบริการอื่น เช่น ธนาคาร โรงแรม
3. เครื่องหมายรับรอง ( CERTIFICATION MARK) คือเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรอง ใช้เป็นที่หมายหรือเกียวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เช่น เชลล์ชวนชิม เปิบพิศดาร
4. เครื่องหมายร่วม ( COLLECTIVE MARK ) คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด เช่น ตราช้างของเครือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด


ปัญหาที่พบในการขอจดเครื่องหมายการค้า

• คำขอจดทะเบียนถูกละทิ้ง
• ออกแบบไปแล้วเครื่องเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายอื่น ซ้ำซ้อน
• เครื่องหมายการค้ามีลักษณะต้องห้าม มิให้เจดทะเบียน
• ไม่รู้จะเริ่มยังไง ไม่รู้จะจดเครื่องหมายการค้าที่ไหน จดเพื่ออะไร จดอย่างไรให้ได้รับความคุ้มครอง รับรองตามกฏหมาย
• จดเครื่องหมายการค้าแล้ว มีบุคคลอื่นนำเอาไปใช้แสวงหาประโยชน์ ละเมิด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องหมายการค้าของเรา


แก้ปัญหาอย่างไร

บริษัทของมีคำแนะนำและบริการที่ดีให้กับทุกปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
เราเป็นผู้มีความรู้ มีเกี่ยวกับ พรบ.เครื่องหมายการค้า
เรามีบริการสืบค้นข้อมูลก่อน
เราจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับกลุ่มประเทศ AEC และกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
เราให้คำปรึกษาแนะนำอย่างถูกวิธีทุกขั้นตอน
เรามีบริการอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เมื่อคุณเจอปัญหานายทะเบียนปฎิเสธคำขอจดทะเบียนอาจด้วยเหตุผลว่า เครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายอื่น เป็นต้น
เราเป็นสื่อกลางในการจัดซื้อ จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายแล้ว
เรารับว่าความ ดำเนินคดีต่อผู้ที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของคุณโดยทีมทนายความผู้มีความรู้

อัตราค่าบริการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย 7,000 บาทต่อ หนึ่งจำพวก


บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com