บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายแพ่ง

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิบุคคลและทรัพย์สิน เช่น คดีข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช่าซื้อ คดีกู้ยืมเงิน คดีบัตรเครดิต คดีจ้างทำของ คดีล้มละลาย คดีจำนองค้ำประกันหนี้ เป็นต้น