บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายทางทะเล

รับให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล และเกี่ยวกับการเสียเวลาของเรือเช่า demurrage และ claims ต่างๆอันเกี่ยวกับเรือ ซึ่งหาจับตัวได้ยาก

  • ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุก แห่งสาธารณชน)
  • พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พุทธศักราช 2459
  • พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช 2476
  • พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ.2522
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่งเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ. 2533
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ.2524