บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายขนส่งสินค้า

รับให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับ

 • พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. 2478
 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติรถลาก ร.ศ.120
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและ สุขาภิบาล พ.ศ. 2503
 • ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58(ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุก แห่งสาธารณชน)
 • พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พุทธศักราช 2459
 • พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช 2476
 • พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม แห่งเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ.2522
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการ ไปรษณีย์แห่งเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ. 2533
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ.2524