บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

คดีล้มละลาย


     เมื่อคุณตกเป็นบุคคลล้มละลายคุณจะถูกจำกัดสิทธิต่างๆคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เ
ดินทางออกนอกประเทศหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และโดยปกติคุณจะไม่สามารถยื่นฟ้องศาลหรือต้องหยุดดำเนินคดีที่ฟ้องอยู่ คุณอาจตกเป็นบุคคลผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน หรือไม่อาจมีบทบาทโดยตรงหรือโดยอ้อมในการบริหารจัดการบริษัทหรือธุรกิจใดๆหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุมัติจากศาล

ปัญหา

• ทำอย่างไรเมื่อถูกฟ้องล้มละลาย จะปลดจาการล้มละลายเมื่อไร จะขอประนอมหนี้ต้องทำอย่างไร
• ทำอย่างไรเมื่อต้องการฟ้องลูกหนี้ให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรจึงจะฟ้องได้
• จะดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลายอย่างไร ขอรับชำระหนี้ได้ที่ไหน อย่างไร


แนวทางแก้ไข

เรามีคำแนะนำเมื่อท่านถูกฟ้องล้มละลาย แนะในการขอประนอมหนี้ หรือขอปลดจากการล้มละลาย
เรามีคำแนะนำเมื่อท่านต้องการขอรับชำระหนี้ล้มละลาย ประชุมเจ้าหนี้

 

บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com