บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

BOI (Board Of Investment)

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้

• การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล : การลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมที่ได้กำหนดไว้จะสามารถยกเว้นภาษีไปได้ถึง 8 ปี สำหรับ อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประเทศนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงจำนวนทุนที่ลงทุนไป
• การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 หลังจากหมดช่วงเวลาการยกเว้นไปแล้ว หลังจากที่เริ่มมีการยกเว้นภาษีนิติบุคคลที่ได้กล่าวไว้ข้างบนแล้ว BOIจะอนุญาตลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้อีกร้อยละ 50
• อากรขาเข้าเครื่องจักร : อาจมีการลดภาษีขาเข้าเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมบางประเภทและเป็นประเภทที่เป็นธุรกิจที่มีพื้นฐานการนำเข้าเครื่องจักรมากกว่าร้อยละ 10
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการค้าภายในประเทศ
• การหักค่าใช้จ่ายภาษีซ้อนเกี่ยวกับการขนส่ง ,ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา : สำหรับราคาของสาธารณูปโภคต่างๆในภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาในประเทศไทย
• การลดหย่อนภาษีในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของแผนงาน : ในอุตสาหกรรมเฉพาะ BOI จะให้สิทธิในการหักภาษีในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของกิจการจากกำไรสุทธิที่จะนำมาคำนวณภาษี การหักนี้ต้องทำภายใน 10 ปี ของรายได้ที่เกิดจากก่อตั้งโครงการ


สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

• อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
• อนุญาตให้นำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ


บริการของเรา

• เรามีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ ขั้นตอนการขอ BOI
• เราดำเนินการขอ BOI มาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง
• เราได้รับ Certificate จาก BOI


ปัญหา

• การยื่นเองมีความยุ่งยาก ทั้งในขั้นตอนและคำศัพท์เฉพาะทาง
• ไม่เข้าใจหลักการในการเขียนเพื่อยื่น
• ยุ่งยากในการจัดเตรียม และยื่นเอกสาร
• ไม่ทราบมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างในการจดยื่น BOI
• ไม่ทราบว่าต้องจัดตั้งบริษัทก่อนยื่น BOI หรือไม่


แนวทางแก้ไข

ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ปรึกษาในทุกขั้นตอน และให้ผู้เชี่ยวชาญยื่นจดให้ ซึ่งเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ
เรามีทีมงานที่บริการท่านดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com