บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายภาษีอากร

ผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นทั้งจบกฎหมายและบัญชีจึงรับให้ คำปรึกษา คำแนะนำและตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร อาทิเช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีของธุรกิจ หลักและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีอากร การตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีตาม กฎหมายภาษีอากร การยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน การรับมอบอำนาจเพื่อชี้แจงและให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินคดีภาษีอากร