บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

เทเลคอมและพลังงาน

รับให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อก่อให้เกิดการรับรองสิทธิและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจถูกประมวลผล เปิดเผยหรือเผยแพร่ถึงบุคคลจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จนอาจก่อให้เกิดการนำข้อมูลนั้นไปใช้ในทางมิชอบ อันเป็นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อประสานกับเจ้าพนักงานให้ดำเนินการทางอาญากับผู้กระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  • พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
  • พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม แห่งเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ.2522
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการ ไปรษณีย์แห่งเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ. 2533
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ.2524