บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

VISA & WORK PERMIT

WORK PERMIT คือ ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ในฐานะเป็นลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศตนเอง


ปัญหา

• ทำอย่างไรเมื่อคนต่างด้าวต้องการทำงานในประเทศไทย
• ต้องถือ visa ประเภทใดถึงจะทำ work permit ในไทยได้
• ต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเภทของ visa ต้องทำอย่างไร
• คู่สมรสของคนต่างด้าวมีสิทธิแค่ไหนเมื่อคู่สมรสได้ work permit ในไทย
• การจะขอ work permit มีขั้นตอนอย่างไร ติดต่อที่ไหน ใช้เวลานานเท่าใด

 

แนวทางแก้ไขปัญหา

เรามีคำแนะนำ และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เปลี่ยนประเภท visa
เราจัดเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งยื่นขอใบอนุญาตทำงาน work permit ให้แก่ท่าน

 

บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com