บริการของเรา

ข่าวสาร กิจกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Innovation Promotion, Technology Transfer and Successful Technology Licensing (STL)


กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property: WIPO) กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Innovation Promotion, Technology Transfer and Successful Technology Licensing (STL) ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 55 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 13 ห้อง 1 และ 3

เอกสารเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Innovation Promotion, Technology Transfer and Successful Technology Licensing (STL)